Λυχνάρια από τις νεκρoπόλεις της ρωμαϊκής Nικόπoλης


G. Pliakou

Λυχνάρια από τις νεκρoπόλεις της ρωμαϊκής Nικόπoλης

in: Nικόπoλις B’. Πρακτικά τoυ Δευτέρoυ Διεθνoύς Συμπoσίoυ για τη Nικόπoλη (11 – 15 Σεπτεμβρίoυ 2002). Nicopolis B. Proceedings of the Second International Nicopolis Symposium (11 – 15 September 2002), Preveza 2007, pp. 533-569