Λύχνoι της ύστερης αρχαιότητας και των πρώιμων βυζαντινών χρόνων από την αρχαία αγoρά της Θεσσαλoνίκης


G. Velenes, N. Poulou-Papademetriou, S. Zachariades

Λύχνoι της ύστερης αρχαιότητας και των πρώιμων βυζαντινών χρόνων από την αρχαία αγoρά της Θεσσαλoνίκης

in Arkaiologiko Ergo ste Makedonia kai ste Thrakia 23 (2009), pp. 273-283

(Resume : Late antique and early byzantine lamps from the forum of Thessaloniki)

ORIGINAL LINK : https://www.academia.edu/5980023/_Late_antique_and_early_byzantine_lamps_from_the_forum_of_Thessaloniki

GREC0001