O tak nazyvaemych rubcastych svetil’nikach iz Chersonesa


S.B. Sorochan

O tak nazyvaemych rubcastych svetil’nikach iz Chersonesa

in ArcheologijaKiiv 1982, pp. 43-50